Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cosmetica Cadeau B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Algemeen

Artikel   2 - Definities

Artikel   3 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   4 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel   5 - Levering

Artikel   6 - Prijzen

Artikel   7 - Betaling

Artikel   8 – Ontbinding en herroeping

Artikel   9 – Reclame en garanties

Artikel 10 – Gebruik website

Artikel 11 – Privacy/verwerking persoonsgegevens

Artikel 12 – Plichten van de klant

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Inschakeling derden

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Cosmetica Cadeau B.V..
 2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Cosmetica Cadeau B.V. betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
 3. Cosmetica Cadeau B.V. wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.
 4. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Cosmetica Cadeau B.V.. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Cosmetica Cadeau B.V. zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Cosmetica Cadeau B.V..
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 6. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
 7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2. Definities

 1. Cosmetica Cadeau B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cosmetica Cadeau B.V. B.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74300059.
 2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon (consument) die met Cosmetica Cadeau B.V. de Overeenkomst heeft gesloten.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 4. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Cosmetica Cadeau B.V. aan de klant.
 5. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
 6. Producten: de producten die door Cosmetica Cadeau B.V. op haar internetsite worden aangeboden.
 7. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
 8. Internetsite: www.cosmeticacadeau.nl.
 9. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Cosmetica Cadeau B.V., alsmede de door Cosmetica Cadeau B.V. opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Cosmetica Cadeau B.V. is te allen tijde gerechtigd een aanbieding te wijzigen of aan te passen. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
 3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Cosmetica Cadeau B.V. schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Cosmetica Cadeau B.V. beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cosmetica Cadeau B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Cosmetica Cadeau B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Cosmetica Cadeau B.V. heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Cosmetica Cadeau B.V. zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 6. De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Cosmetica Cadeau B.V. opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Cosmetica Cadeau B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden Cosmetica Cadeau B.V. niet.
 3. Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Cosmetica Cadeau B.V., door middel van het hiervoor bestaande contactformulier op www.cosmeticacadeau.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige of onvolledige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 5. Levering

 1. Alle door Cosmetica Cadeau B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering (indicatief) gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Cosmetica Cadeau B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn en aan eventueel genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen.
 2. Overschrijding van de door Cosmetica Cadeau B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
 3. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Cosmetica Cadeau B.V. schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Cosmetica Cadeau B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Cosmetica Cadeau B.V.
 5. Cosmetica Cadeau B.V. levert uitsluitend aan adressen in Nederland en België.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Cosmetica Cadeau B.V. zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Cosmetica Cadeau B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Cosmetica Cadeau B.V. van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Cosmetica Cadeau B.V. kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Cosmetica Cadeau B.V. van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.
 2. Betalingen kunnen worden uitgevoerd iDeal, handmatige overboeking, KBC of Bankcontact. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.
 3. Cosmetica Cadeau B.V. is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 4. Indien de betaling door klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de internetsite van Cosmetica Cadeau B.V. wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cosmetica Cadeau B.V. te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de klant heeft Cosmetica Cadeau B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Ontbinding en herroeping

 1. Nadat de klant de bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Cosmetica Cadeau B.V., zonder opgave van redenen, ontbinden.
 2. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier op de website van Cosmetica Cadeau B.V. voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Cosmetica Cadeau B.V..
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 5. De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Cosmetica Cadeau B.V. vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 7. Cosmetica Cadeau B.V. draagt de kosten van het terugzenden van de producten indien de klant gebruik maakt van het retourformulier en het pakket bij een Postnl locatie aflevert. Indien de klant op een andere manier wenst te retourneren, draagt de klant de kosten voor het retourneren.

Verplichtingen van Cosmetica Cadeau B.V. bij herroeping

 1. Als Cosmetica Cadeau B.V. de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Cosmetica Cadeau B.V. vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Cosmetica Cadeau B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Cosmetica Cadeau B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Cosmetica Cadeau B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cosmetica Cadeau B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. Cosmetica Cadeau B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.
 6. Cosmetica Cadeau B.V. kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:

13.1.      verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken,

13.2.      bij geopende en/of gebruikte artikelen;

13.3.      producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

13.4.      producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

13.5.      producten die snel kunnen bederven of verouderen.

 1. Bij gebruikmaking van een (coupon)korting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht de klant door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

Artikel 9. Reclame en garanties

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Cosmetica Cadeau B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
 2. Cosmetica Cadeau B.V. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Cosmetica Cadeau B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
 4. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

4.1.        de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Cosmetica Cadeau B.V.;

4.2.        de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

4.3.        Cosmetica Cadeau B.V. niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

4.4.        de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

 1. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Cosmetica Cadeau B.V. de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 2. Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.
 3. De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Cosmetica Cadeau B.V..
 4. Cosmetica Cadeau B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Garantie geldt niet indien:

9.1.        de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

9.2.        De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Cosmetica Cadeau B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;

9.3.        De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 1. Klachten kunnen door de klant worden kenbaar gemaakt door deze te mailen naar info@cosmeticacadeau.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR statplatform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om diens klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10. Gebruik website

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij Cosmetica Cadeau B.V. en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
 2. De informatie op de website wordt door Cosmetica Cadeau B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Cosmetica Cadeau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 3. De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Cosmetica Cadeau B.V. heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 4. Cosmetica Cadeau B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.
 5. Cosmetica Cadeau B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten
 6. De door Cosmetica Cadeau B.V. opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

Cosmetica Cadeau B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement en zoals dat staat aangegeven op de website van Cosmetica Cadeau B.V.

Artikel 12. Plichten van de klant

 1. Indien de klant via de website een account bij Cosmetica Cadeau B.V. aanvraagt, verschaft Cosmetica Cadeau B.V. na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
 2. De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.
 3. De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Cosmetica Cadeau B.V. mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters van aangeboden en geleverde producten door Cosmetica Cadeau B.V. dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Cosmetica Cadeau B.V. is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Cosmetica Cadeau B.V. is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
 3. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Cosmetica Cadeau B.V., dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cosmetica Cadeau B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Cosmetica Cadeau B.V., komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14. Inschakeling derden

 1. Cosmetica Cadeau B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Cosmetica Cadeau B.V. te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

Artikel 15. Overmacht

Indien Cosmetica Cadeau B.V. als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Cosmetica Cadeau B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Cosmetica Cadeau B.V. enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Cosmetica Cadeau B.V. gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen Cosmetica Cadeau B.V. enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Cosmetica Cadeau B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Versie juli 2019